Certifikáty kvality QMS ISO 9001

Dňa 13.5.2011 spoločnosť MBTerm-krby s.r.o. získala po náročných auditoch certifikát systému manažmentu kvality QMS ISO 9001.

SYSTÉM MANAŽMENTU KVALITY PODĽA ISO 9001

Názov normy

ČSN EN ISO 9001 Systémy manažmentu akosti

Charakteristika normy

Norma ISO 9001 vydaná v ČR ako ČSN EN ISO 9001: 2009 rieši systém manažmentu kvality procesným prístupom. Uplatnenie tohto prístupu je základnou nutnosťou vo všetkých organizáciách, ktoré majú systém zavedený a následne certifikovaný. Medzi základné požiadavky patrí aj neustále zlepšovanie a spokojnosť zákazníka. Pomôže organizácii identifikovať a usporiadať všetky činnosti v organizácii, stanoviť jasné právomoci a zodpovednosti za riadenie týchto činností a prispieva k celkovému sprehľadneniu fungovania organizácie.

Prínosy zavedeného systému

 • Celkové posilnenie existujúceho systému manažmentu organizácie.
 • Zvýšenie konkurencieschopnosti.
 • Plnenie požiadaviek zákazníkov a zvyšovanie ich spokojnosti.
 • Zvýšenie hodnoty organizácie.
 • Zlepšenie imidžu organizácie.
 • Zníženie organizačných nákladov.
 • Lepšia úspešnosť vo výberových riadeniach.
 • Zvýšenie exportných možností.
 • Efektívnejšia alokácia zdrojov.
 • Aplikácia princípu neustáleho zlepšovania.
 • Podstatné zníženie reklamácií a nákladov vyplývajúcich zo zistených nezrovnalostí.
 • Zvýšená ochrana údajov a informácií.
 • Lepšia interná komunikácia.
 • Zvýšenie spokojnosti zamestnancov.
 •