Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na nákup tovaru od spoločnosti MBTerm-krby s.r.o., Konská 153, Třinec 739 61, IČ: 27840981, email: expedice@mbterm.info, +420 774 360 045 Ponúkame Vám možnosť nákupu priamo z Vášho domova, kde môžete nakupovať nonstop.

Zmluvné vzťahy podliehajú výhradne platným zákonom na území ČR a českej jurisdikcii. Podaním záväznej objednávky vyjadrujete ako kupujúci súhlas s týmito obchodnými a platobnými podmienkami a beriete na seba záväzok ich v plnej miere rešpektovať.

2. Spôsob objednávania a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Objednávať je možné jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka, telefónu, e-mailu či písomne na našu adresu:


MBTerm – krby s.r.o.
Konská 153 739 61
Třinec
IČ: 27840981

Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Odoslaním objednávky akceptuje kupujúci výšku ceny tovaru, súhlasí so spôsobom dopravy a platobnými podmienkami. Predávajúci si vyhradzuje právo požiadať kupujúceho o prípadnú písomnou čí telefonickú autorizáciu objednávky. Podanie objednávky je považované za návrh kúpnej zmluvy. Miestom doručenia tovaru je adresa doručenia, uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a úplným zaplatením kúpnej ceny. V objednávke je nutné uviesť: označenie kupujúceho, adresu doručenia tovaru, tel. a e-mailové kontakty, označenie tovaru podľa katalógového čísla a názvu, farbu tovaru, veľkosť a počet kusov. Ceny uvedené v platnom katalógu predávajúceho sú cenami bez zliav. V prípade, že bude dohodnutá zľava, bude táto odpočítaná až pri potvrdení objednávky. Zľavy sa nesčítavajú. Objednávka bude prijatá do 24 hodín. Potvrdenie objednávky bude zaslané predávajúcemu e-mailom. V potvrdení bude uvedený presný rozpis (špecifikácia) objednaného tovaru vrátane prípadných zliav. U niektorých objednávok (väčšie množstvo tovaru a pod.) bude predávajúci ešte kontaktovaný telefonicky. Doručením potvrdenia objednávky alebo zaslaním faktúry kupujúcemu dôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

Objednávku možno zrušiť do 24 hodín od jej potvrdenia predávajúcim, a to e-mailom alebo telefonicky. V zrušení objednávky je nutné uviesť označenie kupujúceho a označenie objednaného tovaru.

3. Termín dodania tovaru

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti tovaru realizované v čo najkratšom termíne, pričom termín dodania bude spresnený v potvrdení objednávky. "Dostupnosť: Skladom" uvedená pri výrobku znamená, že je tovar skladom na predajni alebo u výrobcu. Za splnenie objednávky sa považuje termín odoslania, nie termín doručenia (napr. dopravná služba doručuje do 24 hodín, Česká pošta podľa vlastných smerníc). Doklad o zaplatení tovaru a daňový doklad budú doručené s objednávkou. Náklady na dopravu sú kupujúcemu oznámené pred odoslaním tovaru e-mailom, popr. telefonicky.

4. Prepravné a balné tovaru

Náklady na balné sú kupujúcemu oznámené u každého tovaru v priebehu dokončenia objednávky, pred odoslaním tovaru, a to e-mailom, popr. telefonicky.

 • balné účtujeme vždy len raz, a to i v prípade balenia viacerých balíkov / paliet!
 • Balné v rámci SK

  Typ / hmotnosť Cena v Eur
  Balné do 50kg 6 €
  Balné špeciálne do 50 kg 20 €
  Balné špeciálne nad 50 kg 40 €
  Dobierka 2 €/6 €

  Cena vrátane 21 % DPH a vrátane palivových príplatkov a mýta! Pokiaľ je v informačnom paneli pri tovare uvedené “Doprava: Zadarmo” balné ani doprava sa neplatí! (Platí len pre maloobchod)

  5. Spôsob úhrady

 • v hotovosti alebo kartou na predajni
 • bankovým prevodom 
 • platobnou kartou online
 • rýchlym bankovým prevodom
 • dobierkou
 • Apple Pay

 • 6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

  Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho:

  Kupujúci (fyzická osoba - nepodnikateľ, nie však fyzická / právnická osoba nakupujúci na IČ ako podnikateľ) má právo písomne odstúpiť od zmluvy, najneskôr do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, v tomto termíne je kupujúci povinný vrátiť predávajúcemu späť nepoškodený tovar, bez známok používania alebo opotrebovania, v pôvodnom a neporušenom obale, na vlastné náklady. Tovar je nutné zaslať späť na adresu sídla predávajúceho, zaslanie do odberného miesta poskytovateľa prepravných služieb nie je možné a predávajúci nie je povinný týmto spôsobom vrátený tovar v týchto odberných miestach vyzdvihnúť. V prípade zákazkovej výroby (uvedené pri tovare) odstúpiť od kúpnej zmluvy nemožno.

  O úmysle odstúpiť od zmluvy, je kupujúci povinný informovať vopred predávajúceho e-mailom alebo telefonicky. Vrátený tovar, ktorý bude zaslaný na dobierku, nebude prevzatý! Po prijatí vráteného tovaru predávajúci kupujúcemu v lehote maximálne 14 dní vráti späť všetky peňažné prostriedky rovnakým spôsobom akým boli prijaté, poprípade po vzájomnej dohode vopred dohodnutým spôsobom (prevodom na účet).

  7. Iné ustanovenia

  V prípadoch, kedy:

 • sa tovar už nevyrába alebo nedodáva
 • sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru
 • tovar sa do SK dočasne nedováža, alebo nie je dočasne k dispozícii
 • bude kupujúci neodkladne kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup zahŕňajúci aj možnosť zrušenia objednávky alebo jej časti.

  8. Ceny tovaru

  Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien. Platné ceny sú potvrdené kupujúcemu v okamihu potvrdenia objednávky. Pokiaľ je cena vyššia ako cena uvedená na objednávke, predávajúci bezodkladne o tejto skutočnosti informuje kupujúceho, ktorý môže novú cenu prijať alebo dodávku odmietnuť. Pri telefonickej objednávke je vždy kupujúcemu oznámená platná cena pre danú objednávku.

  9. Neprevzatý tovar

  V prípade, že kupujúci odmietne tovar prevziať, má predávajúci právo uplatniť voči nemu zmluvnú pokutu vo výške 1 % z fakturovanej čiastky.
  V prípade, že kupujúci objednaný tovar neprevezme, musí uhradiť odosielateľovi náklady na zabalenie, odoslanie a vrátenie zásielky. Táto kompenzácia je právne vymáhateľná, keďže nevyzdvihnutím tovaru kupujúci porušuje kúpnu zmluvu podľa § 2118 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb. občianskeho zákonníka (nového).

  10. Riešenie sporov

  Realizované obchody sú obchodmi uzatváranými v Českej republike a ako také sa riadia právnym poriadkom Českej republiky. Zmluvné strany sa zaväzujú akékoľvek spory vzniknuté medzi nimi riešiť prednostne cestou zmieru.

  11. Reklamácia

  Na všetok tovar (okrem tovaru s predĺženou zárukou) sa vzťahuje záručná doba v dĺžke trvania 24 mesiacov. Kupujúci je povinný bezprostredne po dodaní tovaru tento prezrieť a bez zbytočných odkladov informovať predávajúceho o prípadných zistených nedostatkoch. Pokiaľ kupujúci zistí, že je tovar evidentne poškodený z prepravy, je povinný okamžite informovať prepravcu a spísať s ním protokol o tomto zistení, následne informuje predávajúceho. Pokiaľ kupujúci zistí akýkoľvek rozdiel medzi tým, čo je v dodacom liste, a skutočne dodaným tovarom, je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch dní, informovať predávajúceho telefonicky alebo e-mailom. Kupujúci pri informovaní predávajúceho čo najvýstižnejšie popíše nedostatky a ich prejavy a uvedie číslo daňového dokladu za tovar. Následne kupujúci odošle reklamovaný tovar spolu s kópiou daňového dokladu na vlastné náklady na adresu predávajúceho. Reklamácia bude vybavená bez zbytočných odkladov a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie a dodania všetkých požadovaných podkladov nutných pre jej vybavenie, ak sa strany nedohodnú inak. V prípade oprávnenosti reklamácie tovaru v záruke hradí prípadné prepravné späť k zákazníkovi predávajúci. Nárok na uplatnenie reklamácie zaniká pri neodbornej montáži dodaného tovaru. V prípade neoprávnenej reklamácie je reklamácia odmietnutá, tovar je vrátený kupujúcemu na jeho náklady, alebo je oprava kupujúcemu účtovaná, o čom musí byť kupujúci vopred upovedomený.

  12. EET

  Elektronická evidencia tržieb je tu vykonávaná v BEŽNOM REŽIME

  Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

  13. Záverečné ustanovenia

  Obchodné podmienky platia v znení platnom v deň odoslania objednávky kupujúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.

  Na základe novely zákona o ochrane spotrebiteľa evidovanej pod číslom 378/2015 Zb. informujeme, že spotrebiteľské spory, ktoré sa nepodarí vyriešiť medzi kupujúcim a predajcom k spokojnosti kupujúceho, môžu byť na základe žiadosti kupujúceho posúdené mimosúdne Českou obchodnou inšpekciou (www.coi.cz) ako zákonom určeným subjektom. Podnet na Českú obchodnú inšpekciu podáva kupujúci. Česká obchodná inšpekcia na základe dodaných podkladov predloží nezávislý a nezáväzný odborný posudok. Ďalšou možnou platformou pre podanie podnetu je webová aplikácia ODR, ktorú nájdete na tomto odkaze.

  Platnosť obchodných podmienok od 27.7.2020.