Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na nákup tovaru od spoločnosti MBTerm-krby s.r.o. Ponúkame Vám možnosť nákupu priamo z Vášho domova, kde môžete nakupovať nonstop.

Zmluvné vzťahy podliehajú výhradne platným zákonom na území ČR a českej jurisdikcii. Podaním záväznej objednávky vyjadrujete ako kupujúci súhlas s týmito obchodnými a platobnými podmienkami a beriete na seba záväzok ich v plnej miere rešpektovať.

2. Spôsob objednávania a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Objednávať je možné jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka, telefónu, e-mailu či písomne na našu adresu:


MBTerm – krby s.r.o.
Konská 153 739 61
Třinec
IČ: 27840981

Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Odoslaním objednávky akceptuje kupujúci výšku ceny tovaru, súhlasí so spôsobom dopravy a platobnými podmienkami. Predávajúci si vyhradzuje právo požiadať kupujúceho o prípadnú písomnou čí telefonickú autorizáciu objednávky. Podanie objednávky je považované za návrh kúpnej zmluvy. Miestom doručenia tovaru je adresa doručenia, uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a úplným zaplatením kúpnej ceny. V objednávke je nutné uviesť: označenie kupujúceho, adresu doručenia tovaru, tel. a e-mailové kontakty, označenie tovaru podľa katalógového čísla a názvu, farbu tovaru, veľkosť a počet kusov. Ceny uvedené v platnom katalógu predávajúceho sú cenami bez zliav. V prípade, že bude dohodnutá zľava, bude táto odpočítaná až pri potvrdení objednávky. Zľavy sa nesčítavajú. Objednávka bude prijatá do 24 hodín. Potvrdenie objednávky bude zaslané predávajúcemu e-mailom. V potvrdení bude uvedený presný rozpis (špecifikácia) objednaného tovaru vrátane prípadných zliav. U niektorých objednávok (väčšie množstvo tovaru a pod.) bude predávajúci ešte kontaktovaný telefonicky. Doručením potvrdenia objednávky alebo zaslaním faktúry kupujúcemu dôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

Objednávku možno zrušiť do 24 hodín od jej potvrdenia predávajúcim, a to e-mailom alebo telefonicky. V zrušení objednávky je nutné uviesť označenie kupujúceho a označenie objednaného tovaru.

3. Termín dodania tovaru

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti tovaru realizované v čo najkratšom termíne, 2-7 pracovných dní, pričom termín dodania bude spresnený v potvrdení objednávky. "Dostupnosť: Skladom" uvedená pri výrobku znamená, že je tovar skladom na predajni alebo u výrobcu. Za splnenie objednávky sa považuje termín odoslania, nie termín doručenia (napr. dopravná služba doručuje do 24 hodín, Česká pošta podľa vlastných smerníc). Doklad o zaplatení tovaru a daňový doklad budú doručené s objednávkou. Náklady na dopravu sú kupujúcemu oznámené pred odoslaním tovaru e-mailom, popr. telefonicky.

4. Prepravné a balné tovaru

Náklady na balné sú kupujúcemu oznámené u každého tovaru v priebehu dokončenia objednávky, pred odoslaním tovaru, a to e-mailom, popr. telefonicky.

 • balné účtujeme vždy len raz, a to i v prípade balenia viacerých balíkov / paliet!
 • doprava je vždy zdarma

 • Balné v rámci SK

  Typ / hmotnosť Cena v Eur
  Balné do 50kg 5 €
  Balné špeciálne do 50 kg 15 €
  Balné špeciálne nad 50 kg 30 €

  Cena vrátane 21 % DPH a vrátane palivových príplatkov a mýta! Pokiaľ je v informačnom paneli pri tovare uvedené “Doprava: Zadarmo” balné sa neplatí! (Platí len pre maloobchod)

  5. Spôsob úhrady

 • v hotovosti alebo kartou na predajni
 • bankovým prevodom
 • online platobnou kartou
 • dobierkou

 • 6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

  Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho:

  Kupujúci (fyzická osoba - nepodnikateľ, nie však fyzická / právnická osoba nakupujúci na IČ ako podnikateľ) má právo písomne odstúpiť od zmluvy, najneskôr do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, v tomto termíne je kupujúci povinný vrátiť predávajúcemu späť nepoškodený tovar, bez známok používania alebo opotrebovania, v pôvodnom a neporušenom obale, na vlastné náklady. V prípade zákazkovej výroby (uvedené pri tovare) odstúpiť od kúpnej zmluvy nemožno.

  O úmysle odstúpiť od zmluvy, je kupujúci povinný informovať vopred predávajúceho e-mailom alebo telefonicky. Vrátený tovar, ktorý bude zaslaný na dobierku, nebude prevzatý! Po prijatí vráteného tovaru predávajúci kupujúcemu v lehote maximálne 30 dní vráti späť zodpovedajúcu sumu (kúpnu cenu tovaru) vopred dohodnutým spôsobom (prevodom na účet). Náklady spojené s balným vráteného tovaru hradí kupujúci. Právo na vrátenie tovaru vo vyššie uvedenej lehote kupujúcemu zaniká pri osobnom odbere tovaru.

  7. Iné ustanovenia

  V prípadoch, kedy:

 • sa tovar už nevyrába alebo nedodáva
 • sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru
 • tovar sa do SK dočasne nedováža, alebo nie je dočasne k dispozícii
 • bude kupujúci neodkladne kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup zahŕňajúci aj možnosť zrušenia objednávky alebo jej časti.

  8. Ceny tovaru

  Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien. Platné ceny sú potvrdené kupujúcemu v okamihu potvrdenia objednávky. Pokiaľ je cena vyššia ako cena uvedená na objednávke, predávajúci bezodkladne o tejto skutočnosti informuje kupujúceho, ktorý môže novú cenu prijať alebo dodávku odmietnuť. Pri telefonickej objednávke je vždy kupujúcemu oznámená platná cena pre danú objednávku.

  9. Neprevzatý tovar

  V prípade, že kupujúci odmietne tovar prevziať, má predávajúci právo uplatniť voči nemu zmluvnú pokutu vo výške 1 % z fakturovanej čiastky, balné a poštovné za spätné doručenie predávajúcemu.

  10. Riešenie sporov

  Realizované obchody sú obchodmi uzatváranými v Českej republike a ako také sa riadia právnym poriadkom Českej republiky. Zmluvné strany sa zaväzujú akékoľvek spory vzniknuté medzi nimi riešiť prednostne cestou zmieru.

  Strany sa podľa z. č. 216/1994 Zb. dohodli, že všetky ich spory vzniknuté z tohto záväzkového vzťahu, či v súvislosti s ním budú rozhodované v rozhodcovskom konaní ("RK") pred jediným rozhodcom ad hoc, ktorým vymenúvajú Mgr. Terezu Vašíčkovú, osvedčenie MSp ČR č. 492. Miestom, kde bude rozhodcovské konanie prebiehať je Brno, Cejl 91, PSČ 602 00. Strany sa dohodli, že poplatok za RK je nákladom konania a je súčtom sumy päť tisíc korún českých a jeden a štvrť násobok výšky súdneho poplatku, ktorý by bol v danom prípade vybraný za konanie pred všeobecnými súdmi ČR podľa platnej legislatívy, a to do hodnoty sporu do jedného milióna korún českých. V prípade vyššej hodnoty sporu sa tento poplatok za RK ďalej navýši o príslušnú výšku súdneho poplatku z presahujúcej sumy. K celkovej sume vypočítaného poplatku za RK bude ďalej pripočítaná DPH. Pre spory s medzinárodným prvkom sa poplatok za RK zvyšuje o polovicu, v RK s viac ako dvoma účastníkmi sa zvyšuje za tretieho a každého ďalšieho účastníka o pätinu. Podľa spôsobu výpočtu poplatku za RK je spoplatnený aj nárok uplatnený ako vzájomný návrh alebo námietka započítania v celej ich výške. Zvláštne úkony v RK môžu byť účtované podľa skutočných nákladov. Zastavením konania nezaniká nárok rozhodcu na úhradu poplatku za RK, zaplatený poplatok za RK sa nevracia. Strany poverujú rozhodcu, aby RK viedol v češtine, elektronicky (on-line), bez ústneho pojednávania, rozhodol podľa zásad spravodlivosti, rozhodnutie vydal bez odôvodnenia, a súhlasia, že môže poveriť k administratívnej, technickej a ekonomickej činnosti v rámci RK tretie osoby, a to najmä Úniu pre rozhodcovské a mediačné konanie ČR, a.s., pôsobiacu na adrese, kde bude rozhodcovské konanie prebiehať, a v tomto rozsahu ho zbavujú mlčanlivosti. Strany sa dohodli, že poplatok za RK je nákladom konania. Strany sa dohodli, že RK bude vedené v prostredí internetu; žaloba vrátane príloh sa podáva elektronicky na podateľni na portáli www.e-arbiter.cz. Strany poverili rozhodcu, aby vytvoril na portáli e-arbiter pre daný spor zabezpečené unikátne súdne fórum s elektronickým spisom ("SF"). Strany dojednali, že po vytvorení SF je možné podanie platne činiť a dôkazy predkladať len elektronicky vložením do SF, podania, výzvy a rozhodnutia sa považujú za doručené okamihom ich vyvesenia na SF a úkony účastníkov a rozhodcu s výnimkou rozhodcovského rozsudku nemusia byť opatrené zaručeným elektronickým podpisom. Strany výslovne splnomocňujú rozhodcu, aby podľa svojej úvahy rozhodol o tom, že on-line RK prevedie do písomnej formy. Prístupové údaje do SF rozhodca stranám doručí elektronicky na e-mailové adresy alebo prevádzkovateľom poštových služieb; pritom sa primerane použijú ustanovenia OSŘ o postupe pri doručovaní, uloženie na súde nahrádza uloženie u rozhodcu a vyvesenie na úradnej tabuli súdu nahrádza zverejnenie na www.urmr.cz/vyvesni-deska.

  11. Reklamácia

  Na všetok tovar (okrem tovaru s predĺženou zárukou) sa vzťahuje záručná doba v dĺžke trvania 24 mesiacov. Kupujúci je povinný bezprostredne po dodaní tovaru tento prezrieť a bez zbytočných odkladov informovať predávajúceho o prípadných zistených nedostatkoch. Pokiaľ kupujúci zistí, že je tovar evidentne poškodený z prepravy, je povinný okamžite informovať prepravcu a spísať s ním protokol o tomto zistení, následne informuje predávajúceho. Pokiaľ kupujúci zistí akýkoľvek rozdiel medzi tým, čo je v dodacom liste, a skutočne dodaným tovarom, je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch dní, informovať predávajúceho telefonicky alebo e-mailom. Kupujúci pri informovaní predávajúceho čo najvýstižnejšie popíše nedostatky a ich prejavy a uvedie číslo daňového dokladu za tovar. Následne kupujúci odošle reklamovaný tovar spolu s kópiou daňového dokladu na vlastné náklady na adresu predávajúceho. Reklamácia bude vybavená bez zbytočných odkladov a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie a dodania všetkých požadovaných podkladov nutných pre jej vybavenie, ak sa strany nedohodnú inak. V prípade oprávnenosti reklamácie tovaru v záruke hradí prípadné prepravné späť k zákazníkovi predávajúci. Nárok na uplatnenie reklamácie zaniká pri neodbornej montáži dodaného tovaru. V prípade neoprávnenej reklamácie je reklamácia odmietnutá, tovar je vrátený kupujúcemu na jeho náklady, alebo je oprava kupujúcemu účtovaná, o čom musí byť kupujúci vopred upovedomený.

  12. EET

  Elektronická evidencia tržieb je tu vykonávaná v BEŽNOM REŽIME

  Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

  13. Záverečné ustanovenia

  Obchodné podmienky platia v znení platnom v deň odoslania objednávky kupujúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.

  Na základe novely zákona o ochrane spotrebiteľa evidovanej pod číslom 378/2015 Zb. informujeme, že spotrebiteľské spory, ktoré sa nepodarí vyriešiť medzi kupujúcim a predajcom k spokojnosti kupujúceho, môžu byť na základe žiadosti kupujúceho posúdené mimosúdne Českou obchodnou inšpekciou (www.coi.cz) ako zákonom určeným subjektom. Podnet na Českú obchodnú inšpekciu podáva kupujúci. Česká obchodná inšpekcia na základe dodaných podkladov predloží nezávislý a nezáväzný odborný posudok. Ďalšou možnou platformou pre podanie podnetu je webová aplikácia ODR, ktorú nájdete na tomto odkaze.

  Platnosť obchodných podmienok od 27.7.2020.