Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

MBTerm-krby s.r.o. so sídlom na adrese Konská 153, Třinec, PSČ 739 61
identifikačné číslo: 27840981, IČO CZ27840981
firma zapísaná v obchodnom registri
C31195 registrovaná u Krajského súdu v Ostrave 

pre predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu nachádzajúceho sa na internetovej adrese
https://www.mbterm-krby.sk
tel. +420 774360045
email: expedice@mbterm.info

1. Úvodné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "Obchodné podmienky") spoločnosti MBTerm- krby s.r.o. so sídlom na adrese Konská 153, Třinec, PSČ 739 61, identifikačné číslo: 27840981, IČO CZ27840981 (ďalej len "Predávajúci") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník (ďalej len "Občiansky zákonník"), vzájomné práva a povinnosti strán vyplývajúce v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy o produktoch podnikateľa (ďalej len "Kúpna zmluva"), uzavretej medzi Predávajúcim a inou fyzickou osobou - spotrebiteľom alebo inou fyzickou alebo právnickou osobou - podnikateľom (ďalej len "Kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu Predávajúceho. Internetový obchod prevádzkuje Predávajúci na webovej stránke nachádzajúcej sa na adrese www.mbterm-krby.sk (ďalej len "Webová stránka").
2. Odchýlky od obchodných podmienok je možné dohodnúť v zmluve. Odlišné ustanovenia v zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Zmluva môže byť uzavretá v slovenskom jazyku.
4. Predávajúci môže zmeniť alebo doplniť znenie obchodných podmienok. Toto ustanovenie neovplyvňuje práva a povinnosti vzniknuté počas platnosti predchádzajúcej verzie obchodných podmienok.
5. Umiestnením objednávky potvrdzuje Kupujúci, že si tieto obchodné podmienky prečítal, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť predzmluvného oznámenia, postupu pri reklamáciách a informácií o možnostiach dopravy, a že s nimi výslovne súhlasí v znení platnom a účinnom v čase odoslania objednávky.
6. Kupujúci obdrží kópiu obchodných podmienok ako prílohu potvrdenia objednávky na uvedenú e-mailovú adresu, pričom daňový doklad obsahujúci základné údaje o zmluve obdrží Kupujúci pri prevzatí tovaru alebo služby.

2. Predzmluvná komunikácia

Predávajúci informuje, že: 

a) náklady na prostriedky diaľkového spojenia sa nelíšia od základnej sadzby (v prípade internetového aj telefónneho spojenia v súlade s podmienkami vášho operátora neúčtuje predávajúci žiadne dodatočné poplatky, s výnimkou prípadnej dohodnutej prepravy), 
b) požaduje platbu kúpnej ceny pred prevzatím tovaru kupujúcim, pokiaľ sa strany nedohodnú inak. Do úplného zaplatenia kúpnej ceny zostáva tovar vlastníctvom predávajúceho.
c) ceny tovaru a služieb uvedené na Webovej stránke sú vrátane DPH, ak je Predávajúci platcom DPH, vrátane akýchkoľvek poplatkov stanovených zákonom, avšak náklady na dopravu tovaru alebo služby sa môžu líšiť v závislosti od zvolenej metódy a poskytovateľa dopravy a spôsobu platby;
d) spotrebiteľom je, podľa zákona, fyzická osoba, ktorá nejedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti ani v rámci nezávislého výkonu svojho povolania,
e) ak je Kupujúci spotrebiteľom, má takýto spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy (ak nie je uvedené inak nižšie) v lehote (14) štrnástich dní, ktoré začínajú plynúť ak je zmluva: 

1) kúpna zmluva, od dňa prevzatia tovaru,
2) zmluva o viacerých tovaroch alebo dodávke viacerých častí, od dátumu prevzatia poslednej dodávky tovaru; alebo
3) zmluva, ktorej predmetom je pravidelné opakované dodávanie tovaru, od dátumu prevzatia prvej dodávky tovaru; odstúpenie musí byť zaslané na adresu sídla predávajúceho alebo prostredníctvom formulára na webovej stránke predávajúceho; 

f) spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy: 

1) pre poskytnutie služieb, ktoré predávajúci vykonal s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie,
2) pre dodanie tovarov alebo služieb, ktorých cena závisí od fluktuácií na finančných trhoch nezávislých od vôle predávajúceho a ktoré môžu nastať počas lehoty na odstúpenie,
3) pre dodanie tovarov, ktoré boli upravené na žiadosť spotrebiteľa alebo v jeho prospech,
4) pre dodanie tovarov podliehajúcich skaze a tovarov, ktoré boli nezvratne zmiešané s iným tovarom po ich dodaní,
5) pre opravu alebo údržbu vykonanú na mieste, ktoré spotrebiteľ určil na svoju žiadosť; toto sa však nevzťahuje na následné opravy iné, než aké boli požadované, alebo na dodávku náhradných dielov iných, než aké boli požadované, 

g) v prípade odstúpenia od zmluvy spotrebiteľ nesie náklady na vrátenie tovaru a v prípade zmluvy uzatvorenej prostredníctvom diaľkového spojenia náklady na vrátenie tovaru, ak nemôže byť vrátený bežným poštovým spôsobom z dôvodu jeho povahy; 

h) spotrebiteľ je povinný uhradiť primeranú časť ceny v prípade odstúpenia od zmluvy o poskytnutí služieb, ktorých výkon sa už začal; 
i) zmluva alebo príslušný daňový doklad budú uložené v elektronickom archíve predávajúceho; j) ak má spotrebiteľ sťažnosť, môže ju adresovať dozornému orgánu alebo štátnemu dozornému orgánu.

3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

3.1. Všetky prezentácie tovarov umiestnených na webovom rozhraní obchodu majú informatívny charakter a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu týkajúcu sa týchto tovarov, pretože táto ponuka nie je záväzná. § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa neuplatňuje.
3.2. Webová stránka obsahuje informácie o tovaroch, vrátane cien jednotlivých tovarov. Ceny tovarov sú vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov a sú konečné. Ceny tovarov zostávajú platné do doby, kým sú zobrazené na webovej stránke. Toto ustanovenie neobmedzuje schopnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu na individuálne dohodnutých podmienkach.
3.3.Webová stránka obsahuje aj informácie o možných nákladoch spojených s balením a dodávkou tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodávkou tovaru na webovej stránke platia len v prípade, že je tovar dodaný na územie Slovenskej republiky.
3.4. Na objednanie tovaru musí kupujúci vyplniť objednávkový formulár na webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o: 

1) kupujúcom (meno, priezvisko, adresa, e-mail alebo údaje o spoločnosti, identifikačné číslo)

2) objednanom tovare (kupujúci "vkladá" objednané tovary do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

3) spôsobe platby kúpnej ceny tovaru,

4) požadovanej metóde dodania objednaného tovaru a informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (dopĺňané spoločne ako "objednávka").

3.5. Pred odoslaním objednávky predávajúcemu má kupujúci možnosť skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré zadal do objednávky, vrátane možnosti odhaliť a opraviť chyby vzniknuté v dátach zadaných v objednávke. Kupujúci objednávku odošle predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Odoslať". Údaje uvedené v objednávke sú považované za správne predávajúcim. Predávajúci potvrdí doručenie objednávky kupujúcemu okamžite po jej doručení e-mailom na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní alebo v objednávke (ďalej len "e-mailová adresa kupujúceho").
3.6. V závislosti od povahy objednávky (množstvo tovarov, kúpna cena, predpokladané náklady na dopravu) má predávajúci vždy právo požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky). Ak nebude objednávka dodatočne potvrdená, považuje sa, že objednávka nebola podaná.
3.7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením akceptácie objednávky (prijatie), ktorú predávajúci pošle kupujúcemu e-mailom na e-mailovú adresu kupujúceho.
3.8. Kým neobdržíte potvrdenie o prijatí vašej objednávky, môžete svoju objednávku zrušiť telefonicky alebo e-mailom. S doručením potvrdenia o objednávke na vašu elektronickú adresu uvedenú v objednávke sa uzatvorí zmluva o tovare. Akékoľvek zmeny uzavretej zmluvy (vrátane zrušenia objednávky) sú potom možné iba dohodou s nami.
3.9. Kupujúci súhlasí s použitím diaľkových prostriedkov komunikácie pre uzatvorenie zmluvy. Náklady spojené s použitím diaľkových prostriedkov komunikácie v súvislosti s uzatvorením zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) nesie kupujúci a nelíšia sa od základnej sadzby.

4. Cena tovaru a platobné podmienky

4.1. Kupujúci môže zaplatiť cenu tovaru a všetky náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy predávajúcemu nasledovnými spôsobmi:

- v hotovosti alebo kartou v obchode
- online platbou kreditnou kartou
- bankovým prevodom
- rychlým bankovým prevodom
- Google Pay
- Apple Pay
- Dobierkou

4.2. Ak je tovar pre kupujúceho vyrobený podľa parametrov, ktoré určil kupujúci, predávajúci požaduje od kupujúceho zálohu vo výške 100% kúpnej ceny pred dodaním tovaru.
4.3. V prípade bezhotovostného prevodu je kúpna cena splatná do 5 dní od uzavretia kúpnej zmluvy, t.j. od doručenia potvrdenia o objednávke kupujúcemu.
4.4. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru spolu s variabilným symbolom platby. V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnená okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.
4.5. Predávajúci má právo požadovať zaplatenie celkovej kúpnej ceny pred dodaním tovaru kupujúcemu, najmä v prípade, že nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky zo strany kupujúceho (článok 3.6). § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa neuplatňuje.
4.6. Ak predávajúci poskytne kupujúcemu zľavu z ceny tovaru, zľavy nie je možné kombinovať. 4.7. Ak je to obvyklé v rámci obchodného styku alebo ak to stanovujú všeobecne záväzné právne predpisy, predávajúci vydá kupujúcemu daňový doklad - faktúru - za platby uskutočnené podľa kúpnej zmluvy. Predávajúci je povinný zaplatiť daň z pridanej hodnoty. Predávajúci vydá daňový doklad - faktúru kupujúcemu po zaplatení ceny tovaru a zašle ju elektronickou formou na elektronickú adresu kupujúceho.

5. Odstúpenie od zmluvyo kúpe

5.1. Kupujúci uznáva, že podľa ustanovení § 1837 Občianskeho zákonníka nie je možné odstúpiť, medzi inými, od zmluvy o kúpe tovaru, ktorý bol upravený podľa želaní kupujúceho alebo pre jeho osobu, od zmluvy o kúpe tovaru v uzatvorenom obale, ktorý spotrebiteľ odstránil z obalu a z hygienických dôvodov ho nemožno vrátiť, a od zmluvy o kúpe zvukového alebo obrazového záznamu alebo počítačového programu, ak bol pôvodný obal poškodený.
5.2. Pokiaľ nejde o prípad podľa článku 5.1 alebo akýkoľvek iný prípad, v ktorom nie je možné odstúpiť od zmluvy o kúpe, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy o kúpe bez udania akéhokoľvek dôvodu do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru v súlade s ustanoveniami § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka, pričom ak predmetom zmluvy o kúpe sú viaceré druhy tovaru alebo dodanie viacerých častí, tento lehotný termín beží od dátumu prevzatia posledného dodania tovaru. Odstúpenie od zmluvy o kúpe musí byť zaslané predávajúcemu v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Na odstúpenie od zmluvy o kúpe môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytnutý predávajúcim, ktorý je prílohou obchodných podmienok.
5.3. V prípade odstúpenia od Zmluvy o kúpe podľa článku 5.2 Obchodných podmienok sa Zmluva o kúpe ruší od začiatku. Tovar musí byť vrátený predávajúcemu do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy o kúpe, nesie náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.
5.4. V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa článku 5.2 Obchodných podmienok vráti predávajúci prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia kupujúceho od zmluvy o kúpe rovnakým spôsobom, ako ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci má tiež právo vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim alebo iným spôsobom, ak s tým kupujúci súhlasí a nevzniknú dodatočné náklady kupujúcemu. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy o kúpe, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté prostriedky kupujúcemu predtým, než mu kupujúci vráti tovar alebo preukáže, že tovar odoslal predávajúcemu.
5.5. Predávajúci má právo započítať pohľadávku na úhradu škody na tovare jednostranne s pohľadávkou kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
5.6. Predávajúci má právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy, kým tovar nebude prevzatý kupujúcim. V takom prípade vráti predávajúci kúpnu cenu kupujúcemu bez zbytočného odkladu, bez akéhokoľvek odkladu, v hotovosti na účet, ktorý určil kupujúci.
5.7. Predávajúci má tiež právo odstúpiť od zmluvy, ak cena za tovar nie je zaplatená do 14 dní od uzavretia zmluvy. V tomto prípade je odstúpenie účinné po uplynutí tejto lehoty.
5.8. Ak je ku tovaru priložený dar, uzatvára sa darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim za podmienky, že ak kupujúci odstúpi od zmluvy o kúpe, darovacia zmluva sa považuje za neúčinnú pokiaľ ide o tento dar a kupujúci je povinný vrátiť dar spolu s tovarom predávajúcemu.

6. Doprava a dodanie tovaru

6.1. Ak je predávajúci povinný podľa Zmluvy o kúpe doručiť tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, kupujúci je povinný prevziať tovar pri doručení.
6.2. Dĺžka dodacej lehoty závisí od vybraného tovaru. Ak je tovar skladom u predávajúceho, tovar bude doručený ihneď po uzavretí Zmluvy o kúpe, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia Zmluvy o kúpe. Ak je tovar vyrobený na objednávku podľa parametrov špecifikovaných kupujúcim, dodací termín bude uvedený v potvrdení objednávky podľa bodu 3.7.
6.3. V prípade, že z dôvodov na strane kupujúceho je potrebné doručiť tovar opakovane alebo iným spôsobom než je uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručením tovaru alebo náklady spojené s iným spôsobom doručenia. V prípade zlyhania spolupráce kupujúceho pri prevzatí tovaru, t.j. v prípade neúspešného doručenia tovaru, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s doručením tovaru.
6.4. Po prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto okamžite oznámiť prepravcovi. V prípade porušenia obalov, ktoré naznačujú neoprávnený zásah do zásielky, nemôže kupujúci zásielku prevziať od prepravcu.

7. Práva pri vadnom plnení (Reklamačný poriadok)

7.1 Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa práv pri vadnom plnení sú riadené platnými všeobecne záväznými predpismi (predovšetkým ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).
7.2 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar je pri prevzatí bez chýb. Predovšetkým predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že v čase, keď kupujúci prevzal tovar:

1) tovar má vlastnosti, ktoré sú dohodnuté medzi zmluvnými stranami, a ak dohoda neexistuje, má vlastnosti, ktoré popisuje predávajúci alebo výrobca alebo ktoré očakáva kupujúci s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy o ňom vykonanej, 

2) tovar je vhodný na účely, na ktoré predávajúci tvrdí, že bude používaný, alebo na účely, na ktoré sa tovar takého druhu zvyčajne používa,

3) tovar zodpovedá kvalite, vzorku alebo konštrukčnému riešeniu, ak bola kvalita alebo konštrukčné riešenie stanovené odkazom na dohodnutý vzorec alebo konštrukčné riešenie,

4) tovar spĺňa požiadavky zákona.

7.3 Ak sa vada prejaví spotrebiteľovi do dvanástich mesiacov od prevzatia, považuje sa tovar za vadný už pri prevzatí a predávajúci zodpovedá aj za chyby, ktoré sa prejavia počas záručnej doby, ktorá je celkovo 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, pokiaľ nie je určená dlhšia doba. Ak je kupujúci podnikateľ, potom predávajúci zodpovedá len za vady, ktoré tovar mal pri prevzatí. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu vadu, hneď ako ju zistí. 
7.4 Práva vyplývajúce z vadného plnenia uplatní kupujúci na sídle alebo mieste podnikania predávajúceho. Okamih, kedy predávajúci prijme nárokovaný tovar od kupujúceho, sa považuje za okamih uplatnenia reklamácie.
7.5 Predávajúci je povinný spotrebiteľovi vydať písomné potvrdenie o tom, kedy spotrebiteľ uplatnil svoje právo, aký je obsah reklamácie a aký postup reklamácie spotrebiteľ požaduje; ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o oprave a dĺžke trvania opravy, alebo písomné odôvodnenie odmietnutia reklamácie.
7.6 Predávajúci je povinný reklamáciu, vrátane odstránenia vady, vybaviť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od dátumu reklamácie. Lehotu 30 dní možno po dohode so spotrebiteľom predĺžiť - takéto predĺženie nemôže byť na neobmedzený alebo nepripravideľne dlhý čas. Po uplynutí lehoty alebo predĺženej lehoty sa považuje vada za skutočnú a spotrebiteľ má rovnaké práva, akoby sa jednalo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.
7.7 Po vyriešení reklamácie Predávajúci oznámi Kupujúcemu ukončenie reklamácie buď telefonicky, SMS správou alebo e-mailom. Ak bol tovar odoslaný službou doručenia, bude automaticky zaslaný na adresu Kupujúceho po vybavení.
7.8. Po vybavení prijatej reklamácie opravou alebo výmenou je záruka tovaru predĺžená o dobu trvania reklamácie. Doba trvania reklamácie sa počíta od dňa nasledujúceho po dni, kedy bola reklamácia uplatnená, až do dňa, kedy bol kupujúci o vybavení reklamácie informovaný.
7.9. Kupujúcemu náleží náhrada rozumných nákladov v súvislosti s oprávnenou reklamáciou. Tieto náklady sa chápu ako minimálne nutné.
7.10. Zásielku odporúčame poistiť proti škodám s hodnotou zodpovedajúcou zasielanému tovaru.

7.11. Odporúčame, aby ste tovar odoslali prostredníctvom overenej prepravnej spoločnosti GLS, DPD alebo DHL. Tým sa minimalizujú nároky v prípade poškodenia tovaru počas prepravy.

8. Ostatné práva a povinnosti strán

8.1. Kupujúci získa vlastnícke právo tovaru zaplatením plnej kúpnej ceny tovaru.
8.2. Predávajúci nie je viazaný žiadnymi zásadami správania voči Kupujúcemu v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.
8.3. Mimosúdne riešenie spotrebiteľských reklamácií zabezpečuje Predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy expedice@mbterm.info. Informáciu o vybavení reklamácie Kupujúceho Predávajúci zašle na elektronickú adresu Kupujúceho.
8.4. Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Kontrolu živnosti vykonáva príslušný živnostenský úrad v rámci svojej pôsobnosti. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia dozerá, medzi iným, na dodržiavanie zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení.

9. Ochrana osobných údajov

9.1. Ochrana osobných údajov Kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je zabezpečená zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v platnom znení, a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR). Kupujúci uznáva, že spracovanie osobných údajov, a to mena a priezviska, bydliska, rodného čísla, daňového identifikačného čísla, adresy, telefónneho čísla a e-mailovej adresy (ďalej spoločne označovaných ako "osobné údaje"), je nevyhnutné pre vykonanie zmluvy, ktorej je dotknutá osoba stranou, a to v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) nariadenia v prípade nákupu tovaru.
9.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim na účely výkonu práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.
9.3. Kupujúci uznáva, že je povinný poskytnúť svoje osobné údaje správne a pravdivo, a že je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu každú zmenu svojich osobných údajov.
9.4. Predávajúci môže zveriť spracovanie osobných údajov Kupujúceho tretej strane ako spracovateľovi. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúceho bez predchádzajúceho súhlasu Kupujúceho poskytnuté tretím stranám.
9.5. Osobné údaje Kupujúceho budú spracovávané počas doby nevyhnutnej na splnenie archivačných povinností účtovných dokumentov podľa účtovných zákonov. Osobné údaje budú spracovávané elektronicky, automatizovane alebo v tlačenom formáte, neautomatizovane.
9.6. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú správne a že bol informovaný o dobrovoľnom poskytnutí osobných údajov.
9.7. V prípade, že Kupujúci má podozrenie, že Predávajúci alebo Spracovateľ spracúvajú jeho osobné údaje v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo sú v rozpore s právnymi predpismi, najmä ak sú osobné údaje nepravdivé s ohľadom na účel ich spracovania, má právo: 

9.7.1. požiadať Predávajúceho alebo Spracovateľa o vysvetlenie týkajúce sa spracovania osobných údajov, 

9.7.2. požiadať Predávajúceho alebo Spracovateľa, aké osobné údaje spracúva, 

9.7.3. mať právo obrátiť sa na Správcu údajov alebo Úrad na ochranu osobných údajov v prípade podozrenia z porušenia povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov, 

9.7.4. požadovať, aby Predávajúci alebo Spracovateľ odstránili situáciu.

10. Dodanie

10.1. Dodanie môže byť uskutočnené kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v užívateľskom účte kupujúceho alebo adresu špecifikovanú kupujúcim v objednávke.

11. Záverečné ustanovenia

11.1. Ak vzťah vzniknutý z kúpnej zmluvy obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, zmluvné strany sa dohodnú, že tento vzťah bude riadený slovenským právom. Toto neovplyvňuje práva spotrebiteľa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
11.2. Ak je akékoľvek ustanovenie týchto obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, neplatné ustanovenie bude nahradené ustanovením, ktoré bude mať význam čo najviac podobný neplatnému ustanoveniu. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia neovplyvní platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky k zmluve o kúpe alebo obchodným podmienkam musia byť vyhotovené písomne.
 11.3. Zmluva vrátane obchodných podmienok bude archivovaná predávajúcim vo forme elektronickej a nebude prístupná.
11.4. Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy o kúpe je priložený k obchodným podmienkam.
11.5. Kontaktné údaje predávajúceho: dodacia adresa MBTerm-krby s.r.o., Konská 153, 739 61 Třinec, Česká republika, e-mailová adresa expedice@mbterm.info, telefónne číslo +420 774360045.
11.6. Právne predpisy aplikovateľné na vzťah medzi klientom a predávajúcim sú platné právne predpisy riadiace tento vzťah. Sem patrí najmä zákon č. 89/2012 Z.z., Občiansky zákonník (ďalej len "OZ") a v prípadoch, keď je klient spotrebiteľom, zákon č. 634/1992 Z.z., o ochrane spotrebiteľa. Ochrana osobných údajov je špecificky upravená zákonom č. 101/2000 Z.z., o ochrane osobných údajov a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, tzv. GDPR.
11.7. Na základe novelizácie zákona o ochrane spotrebiteľa, zaregistrovanej pod č. 378/2015 Z.z., informujeme, že spotrebiteľské spory, ktoré nemožno medzi kupujúcim a predávajúcim vyriešiť uspokojivým spôsobom, môžu byť posúdené mimo súdu Českou obchodnou inšpekciou (www.coi.cz) ako zákonne určeným subjektom na žiadosť kupujúceho. Reklamáciu na Českú obchodnú inšpekciu podá kupujúci. Česká obchodná inšpekcia poskytne nezávislé a nezáväzné odborné stanovisko na základe poskytnutých dokumentov. Ďalšou možnosťou na podanie reklamácie je webová aplikácia ODR, ktorú nájdete na nasledovnom odkaze.

V Třinci, 13.07.2023

Marian Blažko-CEO